OPĆE INFORMACIJE

(1952-1999)

Željezara „Ilijaš“ d.d Ilijaš je utemeljena Odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine i to dana 09.05.1952. godine kada je i formirano Preduzeće „LIVNICA“ Ilijaš.
Prvi proizvodni kapacitet, Livnica vodovodnih cijevi, je pokrenut u novembru 1954. godine.
Proširenjem proizvodnih kapaciteta, posebno u domenu proizvodnje gvožđa, preduzeće je preimenovano u naziv Željezara „Ilijaš“ koje je zadržano i do današnjeg dana.

U daljem nastavku proizvodnje i strategiji razvoja koja je prošla nekoliko etapa, Željezara „Ilijaš“ se profilira i razvija u domenu livarstva, tako daje sa instalisanih 15.00 tona godišnje, raznih odljevaka i proizvodnjom sivog sirovog gvožđa od 100.000 tona godišnje, prerasla u najveći livarski kompleks na Balkanu.

Značajni zahvati na planu rekonstrukcije i modernizacije tehnoloških kapaciteta su praktično riješena uz značajna investiciona ulaganja koja su započeta 1975 godine. U okviru tog investicionog poduhvata koji je trajao sve do 80-tih godina, izvršena je potpuna supstitucija postojećih kapaciteta topljenja u kupolnim pećima sa elektroindukcionim i elektrolučnim pećima. Intalisano je 5 elektroindukcionih peći pojedinačne snage 1,1 MW i dvije elektrolučne peći od po 10 t snage, 2,8 MVA za topljenje čeličnog liva.
Tokom rata Željezara “Ilijaš” biva uništena i devastirana, a svoju proizvodnju poslje rata obnavlja tek 1999. godine kada je otpočelo ljevanje teških odljevaka preko dvije elektrolučne peći kapaciteta do 15 tona po jedinici.

(2015)

Privredno društvo PREVENT FAD d.d. Jelah – Tešanj (Investitor) je pokrenulo aktivnosti na realizaciji projekta „Rekonstrukcija pogona sivog liva (livnica radijatora) na lokaciji Željezare „Ilijaš“. Postrojenja i tehnološke opreme su se instalirali u postojeću industrijsku halu, koja je bila devastirana i za ovu namjenu je bila potrebna rekonstrukcija i sanacija. U sklopu instalacije proizvodne opreme izvršila se sanacija i rekonstrukcija slobodnih postojećih objekta namijenjenih za elektro i mašinsko održavanje, pogonske kancelarijske prostorije, laboratorijske prostorije, modelarnice, kompresornice, trafostanice i ostale prateće objekate koji se nalaze unutar proizvodnih hala ili u njihovoj neposrednoj blizini. Također, u sklopu kompleksa je adaptiran objekat za centralnu upravu Željezare “Ilijaš”, kupaonice za radnike (muški i ženski odjel) kao i restoran za potrebe radnika i ostalog osoblja.
U rekonstruiranom pogonu se vrši topljenje metala, te izrada odlivaka od sivog liva za automobilsku industriju . Projektovani kapacitet topljenja iznosi 35.000 t/g, a proizvodnje liva 33.000 t/g odlivaka.

OSNOVNA DJELATNOST

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja odlivaka različitih težina od 0,5 kg do 30 tona od svih vrsta liva /sivi liv, nodularni liv i čelik koji se upotrebljavaju u proizvodnnim pogonima čeličana, brodogradnji, metalnoj industriji, auto industriji, ugostiteljskoj industriji, elektro industriji, a sadašnji glavni proizvodni program čine:

 

 • Livni lonci /SL,NL,ČL/ težina do 30.000 kg
 • Odlivci od čeličnog i nodularnog liva (lonac za trosku)
 • Metalurški liv/livne ploče, ljevkovi kape za kokile i sl./
 • Mašinski liv (postolje za strug, remenice)
 • Valjci (čelični legirani valjci: C, CN, CN2; polučelični legirani valjci: P, PN, PN2, PM; indefinitni valjci: N)
 • Kokilni liv /SL,NL/
 • Livena postolja i kućišta za sve vidove industrije
 • Odlivci za nautiku i brodogradnju
 • Ugostiteljska galanterija – postolja stolova
 • Balansni tegovi za traktore
 • Dijelovi za auto industriju: kočioni diskovi, kočioni doboši, zamajci motora, kučište diferencijala
 • Drenažni program – šahtovi
 • Drenažni program – kanalizacijske rešetke
 • Energetika – udarna kola za Termoelektrane (disk, prsten, spone)
 • Ostalo

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Željezara „Ilijaš“ je locirana u neposrednoj blizini autoputa koridor 5C, odnosno uz glavnu željezničku saobraćajnicu Ploče-Sarajevo-Doboj. Ovo joj omogućuje saobraćajne veze sa svim krajevima BiH i šire.
Željezara „Ilijaš“ kao građevinska cjelina veže se sa urbanom zonom grada Ilijaša, sa kojom čini jedinstvenu industrijsko-urbanu prostornu cjelinu. Predmetna lokacija je ograničena rijekom Bosnom, a sa istočne strane urbanom zonom grada Ilijaša.
Inače, Ilijaš je grad smješten u kotlini rijeke Bosne na nadmorskoj visini 500-1200 metara i udaljena je od glavnog grada Sarajeva 20-tak kilometara, dolinom rijeke Bosne. Željezara Ilijaš raspolaže sa više proizvodnih hala i popratnih objekata koji se prostiru na 264000 m2 površine.